CAREERS

Atravè yon gran varyete pwogram ofri, Humanganizasyon Sèvis Administrasyon Imen (HSAO) rekonèt kòm yon resous kominote bon jan kalite nan bay sèvis kowòdinasyon pou timoun ak granmoun ki gen bezwen sante konpòtmantal.

In 1 propino

HSAO fè pwomosyon yon pozitif, ki byen balanse anviwònman travay kote moun ka panse endepandan epi kontribye ide ak solisyon an tèt ansanm. Opòtinite egal pou travay se yon prensip fondamantal nan HSAO, kote travay la baze sou kapasite ak kalifikasyon yon moun san diskriminasyon poutèt ras, koulè, relijyon, sèks, oryantasyon seksyèl, idantite seksyèl, laj, orijin nasyonal, andikap oswa nenpòt lòt karakteristik pwoteje. etabli pa lalwa. Politik sa a sou Opòtinite Travay Egal aplike a tout règleman ak pwosedi ki gen rapò ak rekritman ak anbochaj, konpansasyon, benefis, revokasyon ak tout lòt tèm ak kondisyon travay.

In 1 propino

HSAO afiche travay pou yon varyete de pozisyon diferan. Tout pozisyon a plen tan gen ladan salè konpetitif, yon pake benefis ekselan ki gen ladan medikal, dantè, vizyon, pou pran retrèt, nan adisyon a lòt benefis ak opòtinite pou avansman karyè.

Atravè yon gran varyete pwogram ofri, Humanganizasyon Sèvis Administrasyon Imen (HSAO) rekonèt kòm yon resous kominote bon jan kalite nan bay sèvis kowòdinasyon pou timoun ak granmoun ki gen bezwen sante konpòtmantal.

In 1 propino

HSAO fè pwomosyon yon pozitif, ki byen balanse anviwònman travay kote moun ka panse endepandan epi kontribye ide ak solisyon an tèt ansanm. Opòtinite egal pou travay se yon prensip fondamantal nan HSAO, kote travay la baze sou kapasite ak kalifikasyon yon moun san diskriminasyon poutèt ras, koulè, relijyon, sèks, oryantasyon seksyèl, idantite seksyèl, laj, orijin nasyonal, andikap oswa nenpòt lòt karakteristik pwoteje. etabli pa lalwa. Politik sa a sou Opòtinite Travay Egal aplike a tout règleman ak pwosedi ki gen rapò ak rekritman ak anbochaj, konpansasyon, benefis, revokasyon ak tout lòt tèm ak kondisyon travay.

In 1 propino

HSAO afiche travay pou yon varyete de pozisyon diferan. Tout pozisyon a plen tan gen ladan salè konpetitif, yon pake benefis ekselan ki gen ladan medikal, dantè, vizyon, pou pran retrèt, nan adisyon a lòt benefis ak opòtinite pou avansman karyè.

Atravè yon gran varyete pwogram ofri, Humanganizasyon Sèvis Administrasyon Imen (HSAO) rekonèt kòm yon resous kominote bon jan kalite nan bay sèvis kowòdinasyon pou timoun ak granmoun ki gen bezwen sante konpòtmantal.

In 1 propino

HSAO fè pwomosyon yon pozitif, ki byen balanse anviwònman travay kote moun ka panse endepandan epi kontribye ide ak solisyon an tèt ansanm. Opòtinite egal pou travay se yon prensip fondamantal nan HSAO, kote travay la baze sou kapasite ak kalifikasyon yon moun san diskriminasyon poutèt ras, koulè, relijyon, sèks, oryantasyon seksyèl, idantite seksyèl, laj, orijin nasyonal, andikap oswa nenpòt lòt karakteristik pwoteje. etabli pa lalwa. Politik sa a sou Opòtinite Travay Egal aplike a tout règleman ak pwosedi ki gen rapò ak rekritman ak anbochaj, konpansasyon, benefis, revokasyon ak tout lòt tèm ak kondisyon travay.

In 1 propino

HSAO afiche travay pou yon varyete de pozisyon diferan. Tout pozisyon a plen tan gen ladan salè konpetitif, yon pake benefis ekselan ki gen ladan medikal, dantè, vizyon, pou pran retrèt, nan adisyon a lòt benefis ak opòtinite pou avansman karyè.

Atravè yon gran varyete pwogram ofri, Humanganizasyon Sèvis Administrasyon Imen (HSAO) rekonèt kòm yon resous kominote bon jan kalite nan bay sèvis kowòdinasyon pou timoun ak granmoun ki gen bezwen sante konpòtmantal.

In 1 propino

HSAO fè pwomosyon yon pozitif, ki byen balanse anviwònman travay kote moun ka panse endepandan epi kontribye ide ak solisyon an tèt ansanm. Opòtinite egal pou travay se yon prensip fondamantal nan HSAO, kote travay la baze sou kapasite ak kalifikasyon yon moun san diskriminasyon poutèt ras, koulè, relijyon, sèks, oryantasyon seksyèl, idantite seksyèl, laj, orijin nasyonal, andikap oswa nenpòt lòt karakteristik pwoteje. etabli pa lalwa. Politik sa a sou Opòtinite Travay Egal aplike a tout règleman ak pwosedi ki gen rapò ak rekritman ak anbochaj, konpansasyon, benefis, revokasyon ak tout lòt tèm ak kondisyon travay.

In 1 propino

HSAO afiche travay pou yon varyete de pozisyon diferan. Tout pozisyon a plen tan gen ladan salè konpetitif, yon pake benefis ekselan ki gen ladan medikal, dantè, vizyon, pou pran retrèt, nan adisyon a lòt benefis ak opòtinite pou avansman karyè.

101 Bellevue Road | Pittsburgh, PA 15229

412-301-8220 | Adult Justice Related Services

412-301-8232 | Adult Drug and Alcohol Case Management

  • LinkedIn
  • White Facebook Icon