အလုပ်များ

များစွာသောအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့်လူ့စွမ်းအား ၀ န်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (HSAO) သည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များရှိသောကလေးများနှင့်အရွယ်ရောက်သူများအား ၀ န်ဆောင်မှုများညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအရည်အသွေးမြင့်အသိုင်းအဝိုင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။

HSAO သည်အပြုသဘောဆောင်။ မျှတသောအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလူများအားလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်နိုင်ပြီးအတွေးအမြင်နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပူးပေါင်းပါ ၀ င်နိုင်သည်။ တန်းတူညီမျှသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသည် HSAO တွင်အခြေခံနိယာမတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူမျိုး၊ အရောင်၊ ဘာသာတရား၊ လိင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု၊ ကျားမဖြစ်တည်မှု၊ အသက်၊ ဥပဒေဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တူညီသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၏ဤပေါ်လစီသည်စုဆောင်းခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လျော်ကြေးပေးခြင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်၊

HSAO သည်ရာထူးအမျိုးမျိုးအတွက်အလုပ်များတင်သည်။ အချိန်ပြည့်ရာထူးအားလုံးတွင်အပြိုင်အဆိုင်လစာ၊ အခြားအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုအတွက်အခွင့်အလမ်းများအပြင်ကျန်းမာရေး၊

များစွာသောအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့်လူ့စွမ်းအား ၀ န်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (HSAO) သည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များရှိသောကလေးများနှင့်အရွယ်ရောက်သူများအား ၀ န်ဆောင်မှုများညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအရည်အသွေးမြင့်အသိုင်းအဝိုင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။

HSAO သည်အပြုသဘောဆောင်။ မျှတသောအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလူများအားလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်နိုင်ပြီးအတွေးအမြင်နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပူးပေါင်းပါ ၀ င်နိုင်သည်။ တန်းတူညီမျှသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသည် HSAO တွင်အခြေခံနိယာမတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူမျိုး၊ အရောင်၊ ဘာသာတရား၊ လိင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု၊ ကျားမဖြစ်တည်မှု၊ အသက်၊ ဥပဒေဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တူညီသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၏ဤပေါ်လစီသည်စုဆောင်းခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လျော်ကြေးပေးခြင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်၊

HSAO သည်ရာထူးအမျိုးမျိုးအတွက်အလုပ်များတင်သည်။ အချိန်ပြည့်ရာထူးအားလုံးတွင်အပြိုင်အဆိုင်လစာ၊ အခြားအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုအတွက်အခွင့်အလမ်းများအပြင်ကျန်းမာရေး၊

များစွာသောအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့်လူ့စွမ်းအား ၀ န်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (HSAO) သည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များရှိသောကလေးများနှင့်အရွယ်ရောက်သူများအား ၀ န်ဆောင်မှုများညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအရည်အသွေးမြင့်အသိုင်းအဝိုင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။

HSAO သည်အပြုသဘောဆောင်။ မျှတသောအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလူများအားလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်နိုင်ပြီးအတွေးအမြင်နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပူးပေါင်းပါ ၀ င်နိုင်သည်။ တန်းတူညီမျှသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသည် HSAO တွင်အခြေခံနိယာမတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူမျိုး၊ အရောင်၊ ဘာသာတရား၊ လိင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု၊ ကျားမဖြစ်တည်မှု၊ အသက်၊ ဥပဒေဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တူညီသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၏ဤပေါ်လစီသည်စုဆောင်းခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လျော်ကြေးပေးခြင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်၊

HSAO သည်ရာထူးအမျိုးမျိုးအတွက်အလုပ်များတင်သည်။ အချိန်ပြည့်ရာထူးအားလုံးတွင်အပြိုင်အဆိုင်လစာ၊ အခြားအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုအတွက်အခွင့်အလမ်းများအပြင်ကျန်းမာရေး၊

များစွာသောအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့်လူ့စွမ်းအား ၀ န်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (HSAO) သည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များရှိသောကလေးများနှင့်အရွယ်ရောက်သူများအား ၀ န်ဆောင်မှုများညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအရည်အသွေးမြင့်အသိုင်းအဝိုင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။

HSAO သည်အပြုသဘောဆောင်။ မျှတသောအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလူများအားလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်နိုင်ပြီးအတွေးအမြင်နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပူးပေါင်းပါ ၀ င်နိုင်သည်။ တန်းတူညီမျှသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသည် HSAO တွင်အခြေခံနိယာမတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူမျိုး၊ အရောင်၊ ဘာသာတရား၊ လိင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု၊ ကျားမဖြစ်တည်မှု၊ အသက်၊ ဥပဒေဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တူညီသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၏ဤပေါ်လစီသည်စုဆောင်းခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လျော်ကြေးပေးခြင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်၊

HSAO သည်ရာထူးအမျိုးမျိုးအတွက်အလုပ်များတင်သည်။ အချိန်ပြည့်ရာထူးအားလုံးတွင်အပြိုင်အဆိုင်လစာ၊ အခြားအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုအတွက်အခွင့်အလမ်းများအပြင်ကျန်းမာရေး၊

101 Bellevue Road | Pittsburgh, PA 15229

412-301-8220 | Adult Justice Related Services

412-301-8232 | Adult Drug and Alcohol Case Management

  • LinkedIn
  • White Facebook Icon